fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

1.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

1.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

1.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

1.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

1.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

1.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

1.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

1.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe  są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

DREW-GÓR DRZWI Sp. z o.o., z siedzibą w Karasiu 46, 14-200 Iława, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000536647, z kapitałem zakładowym 3.495.000,00 zł opłaconym w całości, NIP 7441811464, REGON 36047699100000

2. Jak się z nami skontaktować ?

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: www.dre-gor.pl; www.drew-gor.com.pl; sklep@drew-gor.pl telefonicznie: 89-640-10-08; fax 89-6401136 pisemnie na adres: Karaś 46 , 14-200 Iława,

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO):

 • zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług (Konto klienta) lub podjęcia działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Państwa dane przetwarzamy w celu prowadzenia Państwa Konta, abyście mogli korzystać z funkcjonalności, które oferujemy, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc.
 • Zawarcia i realizacji umowy zawartej w naszym sklepie internetowym
 • Obsługi reklamacji, w przypadku gdy złożą Państwo taką reklamację
 • Kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług    

Ponadto przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych ( art.6 ust. 1 lit c.) RODO)
Przetwarzamy Państwa dane osobowe także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w następujących celach wskazanych poniżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi
 • Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich
 • Przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych, oraz w celu zapewnienia zasady rozliczalności wynikającej z przepisów prawa

4.Udostępnienie danych osobowych

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim które zapewniają usługi ubezpieczeniowe i kurierskie. Możemy także przekazać Państwa dane osobowe  organom publicznym w ramach prowadzonych przez nie postępowań (np. policja, prokuratura, sąd).

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w następujących celach:

 • Dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • Statystycznych i archiwizacyjnych
 • Maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

7. Przysługujące Państwu prawa:

 • prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa

 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wymóg podania danych

Podanie przez Państwa Danych Osobowych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Państwa zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta  (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług).

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności). Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

9. Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?

Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta i składaniu zamówień  w Naszym Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji zawartej z Państwem umowy  nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.